Σύνδεση της PHP με τον MySQL Server

Σημείωση: Για να συνεχίσετε σε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει πρώτα να έχετε διαβάσει τις σημειώσεις “Εισαγωγή στην MySQL”.

Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε στον τοπικό mysql server που τρέχει στο μηχάνημά μας. Ανοίξτε τον αγαπημένο σας editor π.χ. notepad++ και ξεκινήστε να γράφετε κώδικα 🙂

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κώδικες που γράφουμε στην php για να τους εκτελέσουμε πρέπει να τους αποθηκεύσουμε σε συγκεκριμένο directory για να τους “δει” ο web server και να τους εκτελέσει. Στον XAMPP εξ ορισμού αυτό το directory βρίσκεται στο C:\XAMPP\htdocs\. Αν αποθηκεύσουμε εκεί το αρχείο του παρακάτω κώδικα mysql_connect.php στο directory C:\XAMPP\htdocs\, για να το εκτελέσουμε απο τον web browser πληκτρολογούμε την διεύθυνση: http://localhost/mysql_connect.php ή http://localhost:8080/mysql_connect.php.

Στον παρακάτω κώδικα μην ξεχάσετε να ορίσετε το σωστό username και password (για το xampp είναι username=”root”, password=””).

Όνομα αρχείου: mysql_connect.php

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username"; // Δηλώνουμε το username της mysql (δηλώστε root αν το εκτελείτε απο XAMPP)
$password = "password"; // Δηλώνουμε το password (κενό αν το εκτελείτε απο το XAMPP)


// Δημιουργία σύνδεσης
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);


// Έλεγχος σύνδεσης
if ($conn) 
{
 echo "Connected successfully";
}
else
{
 echo "Connection failed: " . mysqli_connect_error();
}
?>

Στο παραπάνω παράδειγμα, θέτουμε στις μεταβλητές $servername, $username, $password με τις αντίστοιχες τιμές ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε στον κώδικά μας εντός της mysqli_connect().Χρησιμοποιώντας την function της php mysqli_connect και δηλώνοντας τα στοιχεία σύνδεσης μέσω των μεταβλητών $servername, $username, $password, συνδεόμαστε στην mysql. Το αποτέλεσμα της σύνδεσης αποθηκεύεται στην μεταβλητή $conn που έχουμε ορίσει.

Συγκεκριμένα, η mysqli_connect() επιχειρεί να συνδεθεί στον mysql server. Εαν είναι επιτυχημένη η σύνδεση, τότε επιστρέφει ένα object στην $conn με τα στοιχεία της σύνδεσης. Διαφορετικά, αν αποτύχει να συνδεθεί, τότε επιστρέφει την τιμή FALSE.

Στη συνέχεια, ελέγχουμε αν η σύνδεσή μας στην mysql είναι επιτυχής μέσω της $conn. Εαν είναι επιτυχής, εμφανίζεται το μήνυμα “Connected successfully”, διαφορετικά εμφανίζεται το μήνυμα “Connection failed: ”. Η function mysqli_connect_error() επιστρέφει το μήνυμα λάθους που επέστρεψε η mysql σε περίπτωση που η απόπειρα σύνδεσης ήταν αποτυχημένη.

Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων

Σε προηγούμενες σημειώσεις με τίτλο “Εισαγωγή στην MySQL”, είδαμε αναλυτικά τους τρόπους δημιουργίας Βάσεων Δεδομένων (databases) και πινάκων (tables) χρησιμοποιώντας το phpMyAdmin, αλλά και απευθείας την κονσόλα του MySQL Server. Υπενθυμίζω οτι ο κώδικας δημιουργίας της Βάσης Δεδομένων μας (School) και του πίνακα (students) πραγματοποιείται με το παρακάτω sql query.

-- Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
CREATE DATABASE School;

-- Δημιουργία πίνακα
CREATE TABLE `students` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 `firstname` varchar(20) NOT NULL,
 `lastname` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Εισάγοντας δεδομένα στην Βάση Δεδομένων

Εφόσον δημιουργήσαμε την βάση δεδομένων με όνομα School και το table students με τα πεδία id, firstname και lastname, θα δούμε το sql query που εισάγουμε δεδομένα στον πίνακα χρησιμοποιώντας την INSERT. Συγκεκριμένα, θα εισάγουμε την εγγραφή Peter Parker στα πεδία firstname και lastname αντίστοιχα.

INSERT INTO students (firstname, lastname) 
VALUES ('Peter', 'Parker');

Σε περίπτωση όμως που θέλουμε να εισάγουμε πολλαπλά δεδομένα με ένα query, τότε η INSERT μπορεί να συνταχθεί και έτσι:

INSERT INTO students (firstname, lastname) 
VALUES ('John', 'Rambo'),
    ('Clark', 'Kent'),
    ('John', 'Carter'),
    ('Harry', 'Potter');

Στην PHP, η εισαγωγή μιας εγγραφής πραγματοποιείται με τον παρακάτω κώδικα:

Όνομα αρχείου: mysql_insert.php

<?php
/* Προσπάθεια σύνδεσης στον MySQL Server. Υποθέτουμε οτι
Τα default settings είναι (user 'root' with no password) */
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "School");
 
// Έλεγχος σύνδεσης
if($conn === false)
{
  die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
 
// Το sql query που θα εισάγει την νέα εγγραφή.
$sql = "INSERT INTO students (firstname, lastname) 
    VALUES ('Peter', 'Parker')";

// Εκτέλεση του sql query. 
if(mysqli_query($conn, $sql))
{
  echo "Records inserted successfully.";
} 
else
{
  echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($link);
}
 
// Κλείσιμο σύνδεσης 
mysqli_close($conn);
?>

Στο παρακάτω παράδειγμα θα δούμε αν η εγγραφή “Peter Parker” καταχωρήθηκε με επιτυχία. Αν καταχωρήθηκε με επιτυχία, τότε η συγκεκριμένη εγγραφή θα εμφανιστεί κατά την εκτέλεση του κώδικα.

Θέτοντας ένα SQL ερώτημα με την SELECT

Στο προηγούμενο παράδειγμα εισάγαμε κάποια δεδομένα στην βάση μας. Στο παρακάτω παράδειγμα θα θέσουμε ένα sql ερώτημα με σκοπό να εμφανίσουμε τα δεδομένα που έχουμε εισάγει στην βάση μας.

Όνομα αρχείου: mysql_select.php

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "School";


// Δημιουργία νέας σύνδεσης
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);


// Έλεγχος σύνδεσης
if (!$conn) 
{
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}


$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM students";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

// Εξαγωγή δεδομένων για κάθε εγγραφή
while($row = mysqli_fetch_assoc($result))  
{
 echo "id: " . $row["id"] . " - Name: " . $row["firstname"] . " " . $row["lastname"] . "<br>";
}

mysqli_close($conn);
?>

Εισαγωγή δεδομένων απο μια HTML form

Στο προηγούμενο παράδειγμα είδαμε πως εισάγουμε δεδομένα στην βάση μας απευθείας απο την php χρησιμοποιώντας την INSERT. Σε αυτό το παράδειγμα, θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα από μια φόρμα HTML, δηλαδή μέσα απο την ιστοσελίδα μας.

Βήμα 1: Δημιουργία της φόρμας

Χρησιμοποιώντας HTML δημιουργούμε την ιστοσελίδα και την φόρμα που θα δηλωθούν τα δεδομένα.

Όνομα αρχείου: form.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Add Record Form</title>
</head>
<body>
 <form action="insert.php" method="POST">
  
  <p>
  <label for="firstName">First Name:</label>
  <input type="text" name="first_name" id="firstName">
  </p>
  
  <p>
  <label for="lastName">Last Name:</label>
  <input type="text" name="last_name" id="lastName">
  </p>

  <input type="submit" value="Submit">

 </form>
</body>
</html>

Δηλώνουμε την φόρμα μας χρησιμοποιώντας την ετικέτα <form>. Στην action δηλώνουμε το αρχείο προορισμού που θα αποσταλλούν τα δεδομένα της φόρμας μας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, μόλις ο χρήστης πατήσει το κουμπί submit της φόρμας, τότε τα δεδομένα θα σταλούν στην insert.php. Στην method δηλώνουμε τον τρόπο που θα αποσταλούν τα δεδομένα είτε με την GET είτε με την POST.

Χρησιμοποιώντας την ετικέτα <input> δημιουργούμε τα πεδία της φόρμας που θα εισαχθούν τα δεδομένα. Στο type δηλώνουμε τον τύπο της input που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι text. Θα μπορούσε να είναι checkbox, radio, button κλπ. Η παράμετρος name είναι πολύ σημαντική καθώς κατά την αποστολή των δεδομένων της φόρμας θα τα λάβει η php δηλώνοντας την name. Θα δούμε στο βήμα 2 ακριβώς πώς γίνεται.

Βήμα 2: Εισαγωγή δεδομένων στην mysql

Ο παρακάτω κώδικας είναι η insert.php. Η insert.php λαμβάνει τα δεδομένα από την φόρμα της HTML (form.php), συνδέεται στην βάση δεδομένων και αποθηκεύει τα δεδομένα της φόρμας εκεί.

Όνομα αρχείου: insert.php

<?php
/* Δημιουργία νέας σύνδεσης */
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "School");

// Έλεγχος σύνδεσης
if($conn === false)
{
 die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}

// Εισαγωγή τιμών από την φόρμα με την μέθοδο POST.
$first_name = $_POST['first_name'];
$last_name = $_POST['last_name'];


// Δήλωση sql query για εισαγωγή δεδομένων.
$sql = "INSERT INTO students (firstname, lastname) 
    VALUES ('$first_name', '$last_name')";

// Έλεγχος εαν το query εκτελέσθηκε επιτυχώς.
if(mysqli_query($conn, $sql))
{
 echo "Records added successfully.";
} 
else
{
 echo "ERROR: Could not able to execute $sql. ";
 mysqli_error($conn);
}

// Κλείσιμο σύνδεσης
mysqli_close($conn);
?>

Η εντολή mysqli_real_escape_string() χρησιμοποιείται για να ελέγχει και να απορρίπτει ειδικούς χαρακτήρες που ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα ασφάλειας στο πρόγραμμά μας τύπου sql injection. Καλό είναι μελλοντικά να την ρίξετε μια ματιά.

Την $_POST την χρησιμοποιούμε για να λάβουμε τα δεδομένα από την φόρμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση για να λάβουμε το περιεχόμενο του πεδίου της φόρμας μας με όνομα first_name, δηλώνουμε στην PHP $_POST['first_name'] και αποθηκεύουμε το περιεχόμενο στην μεταβλητή $first_name.

Βήμα 3: Εμφάνιση όλων των δεδομένων

Για να εμφανίσουμε τα δεδομένα του πίνακά μας (Students) στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή SELECT της mysql.

Όνομα αρχείου: list.php

<?php
/* Δημιουργία νέας σύνδεσης */
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "School");

// Εκτέλεση του SELECT query.
$sql = "SELECT * FROM Students";

if($result = mysqli_query($conn, $sql))
{
 while($row = mysqli_fetch_array($result))
 {
  echo 'First name: ' . $row["firstname"] . ' ' . 'Last name: ' . $row["lastname"] . '<br>';
 }
} 
else
{
 echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " . mysqli_error($conn);
}

// Κλείσιμο σύνδεσης
mysqli_close($conn);

Εμφάνιση όλων των δεδομένων σε πίνακα HTML

<?php
/* Δημιουργία νέας σύνδεσης */
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "School");

// Εκτέλεση του SELECT query
$sql = "SELECT * FROM Students";

if($result = mysqli_query($conn, $sql))
{
 echo "<table>";
 echo "<tr>";
  echo "<th>id</th>";
  echo "<th>first_name</th>";
  echo "<th>last_name</th>";
 echo "</tr>";

 while($row = mysqli_fetch_array($result))
 {
  echo "<tr>";
   echo "<td>" . $row['id'] . "</td>";
   echo "<td>" . $row['firstname'] . "</td>";
   echo "<td>" . $row['lastname'] . "</td>";
  echo "</tr>";
 }
}
echo "</table>";

    
// Κλείσιμο σύνδεσης
mysqli_close($conn);